Close

PRIVACY STATEMENT

Algemeen
Door het gebruik van de website(s) van InterCollect stemt de bezoeker in met de inhoud van deze privacy statement en disclaimer. InterCollect behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze privacy statement en disclaimer te wijzigen. In een dergelijk geval zullen de betreffende wijzigingen op de website(s) van InterCollect worden vertoond. 

Deze privacy statement en disclaimer houden verband met alle door InterCollect geleverde diensten alsmede met de door haar geëxploiteerde websites. In het privacy statement worden het gebruik en de vergaring van alle persoonlijke gegevens – gegevens die zien op de identiteit van de natuurlijke persoon – door InterCollect nader bepaald. 

Alle persoonlijke gegevens die InterCollect in het kader van haar dienstverlening en ten behoeve van haar website(s) vergaart zal zij aanwenden met inachtneming van de wettelijk hieraan gestelde grenzen en vereisten. In voorkomende gevallen worden geautomatiseerde of elektronische middelen door InterCollect ingezet. 

Bescherming persoonsgegevens 

Bij de gebruikmaking van de diensten en de website(s) van InterCollect wordt de bezoeker in bepaalde gevallen verzocht om persoonlijke gegevens aan InterCollect te verstrekken. Alvorens persoonlijke gegevens aan InterCollect worden verstrekt, wordt de bezoeker verzocht om de inhoud van het privacy statement grondig door te nemen. 

InterCollect zal zich tot het uiterste inspannen om de nodige organisatorische en (systeem)technische maatregelen te nemen met als doel de persoonlijke gegevens van de bezoeker te beschermen en te beveiligen tegen verlies dan wel onrechtmatig gebruik. Hierbij geldt dat deze gegevens nooit langer dan noodzakelijk door InterCollect zullen worden opgeslagen. 

Ten aanzien van de door InterCollect te nemen maatregelen wordt uitgegaan van een passend beschermingsniveau, zulks gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Het voorgaande geldt met inachtneming van de status en capaciteiten van de bestaande technieken en met de redelijkerwijs door InterCollect te maken kosten die met de tenuitvoerlegging hiervan gepaard gaan. 

Doelstellingen 

Het vergaren en verwerken van persoonlijke gegevens heeft als doel de bezoeker van de website(s) na registratie in staat te stellen gebruik te maken van de website(s) en de dienstverlening van InterCollect. 

Hiernaast kan InterCollect de persoonlijke gegevens aanwenden om met de bezoeker te communiceren dan wel om de navigatie van haar website(s) te realiseren en/of verbeteren. 

Voorts kan InterCollect de persoonlijke gegevens gebruiken voor het uitvoeren van statistische analyses ter verbetering van haar dienstverlening. Ingeval van de specifieke toestemming van de bezoeker daartoe, kan InterCollect de persoonlijke gegevens aanwenden met het oog op marketing communicatieve dan wel promotionele uitingen en/of ten behoeve van tevredenheids- of marktonderzoeken. 

Verstrekking 

De door InterCollect te vergaren (persoonlijke) gegevens zijn onderverdeeld in verplicht en optioneel gestelde te verstrekken gegevens, zoals tevens blijkt uit de registratieprocedure. De optioneel gestelde te verstrekken gegevens worden door InterCollect vergaard ter verbetering van haar dienstverlening. Het is de keuze van de bezoeker om deze gegevens wel of niet aan InterCollect ter hand te stellen. De verplicht gestelde te verstrekken gegevens stelt InterCollect in staat haar dienstverlening op deugdelijke wijze uit te voeren, hetgeen zonder de betreffende gegevens niet realiseerbaar zou zijn. 

Alle vormen van persoonlijke gegevensverwerking vinden plaats binnen de Europese Economische Ruimte, waarbij geldt dat de gegevens op elektronische en/of geautomatiseerde wijze door InterCollect verwerkt zullen worden. InterCollect kan bij uitzondering de persoonlijke gegevens dan wel verkeersgegevens van de bezoeker aan derde partijen ter hand stellen ingeval: a. onderzoek naar het betalingsgedrag en de kredietwaardigheid wordt verricht; b. openstaande vorderingen door of namens InterCollect dienen te worden geïnd; c. facturen door 

InterCollect dienen te worden gespecificeerd; d. (rechts)personen die InterCollect als hulppersonen bijstaan in de uitvoering van haar dienstverlening deze gegevens noodzakelijkerwijs behoeven; e. werkzaamheden door InterCollect worden uitbesteed, in welk geval enkel deze derden die het uitbestede werk ter hand nemen inzage krijgen in de gegevens. 

Inzage gegevens

Ingeval InterCollect persoonlijke gegevens van de bezoeker heeft opgeslagen, heeft de bezoeker na verzoek aan InterCollect daartoe de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen. Bevat het door InterCollect verstrekte overzicht onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien van de persoonlijke gegevens van de bezoeker, dan kan InterCollect worden verzocht de gegevens aan te passen of deze te verwijderen.