Close

Disclaimer

De inhoud van de website(s) van InterCollect is met de uiterste zorg en naar beste kunnen samengesteld. InterCollect spant zich ervoor in om de inhoud van de website(s) periodiek te updaten en/of deze aan te vullen. Ondanks haar inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de website(s) van InterCollect onjuist dan wel onvolledig is. 

InterCollect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)direct opgetreden schade in welke zin dan ook die het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de inhoud van haar website(s). Hetzelfde geldt ingeval van het niet beschikbaar zijn van de website(s). InterCollect staat nimmer in voor de juistheid van de gegevens op websites van derden. 

Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)direct opgetreden schade die het gevolg is van de inhoud van de websites van derden waarnaar door middel van hyperlinks op de website(s) van InterCollect wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar haar website(s). 

InterCollect behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker de toegang tot haar website(s) en/of haar dienstverlening te ontzeggen. In aansluiting hierop kan InterCollect de toegang en het gebruik van haar website(s) monitoren. 

De inhoud van de website(s) van InterCollect is auteursrechtelijk en meer in algemene zin intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. Enkel met de nadrukkelijke toestemming van InterCollect kunnen de inhoud van deze website en/of delen daarvan worden gekopieerd en/of verveelvoudigd. 

InterCollect faciliteert via haar website(s) de uitwisseling en opslag van persoonlijke gegevens. De bezoeker die van de dienstverlening van InterCollect gebruik maakt is zelf verantwoordelijk voor de opslag en uitwisseling van haar gegevens met derden. Meer bepaald is de bezoeker ervoor verantwoordelijk dat de betreffende gegevens rechtmatig zijn en op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van derden. 

InterCollect heeft en neemt geen kennis van deze gegevens en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een juiste opslag of uitwisseling van de betreffende gegevens. 

Logboek 

Op de website(s) van InterCollect worden mogelijk algemene bezoekgegevens in een logboek bijgehouden. In dit kader kunnen bepaalde gegevens, zoals IP-adressen, gebruikersnamen en (andere) gegevens die de browser van de bezoeker meezendt, worden geregistreerd ten behoeve van statistische analyses van bezoekgedrag op de website(s). InterCollect optimaliseert hiermee tevens de werking van haar website(s). Voor zover mogelijk zullen de gegevens worden geanonimiseerd, waarbij tevens geldt dat deze niet aan derden worden verstrekt. 

Nieuwsbrief 

InterCollect biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerde relaties worden geïnformeerd over haar dienstverlening en over hiermee verband houdende onderwerpen. Enkel met nadrukkelijke toestemming van de bezoeker worden diens mailinggegevens toegevoegd aan de mailinglijst. 

Conform de wettelijke vereisten bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee de bezoeker zich kan afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. 

Hoe dan ook worden gegevens van de relaties die op de mailinglijst van de nieuwsbrief vermeld staan niet aan derden ter hand gesteld en/of op enigerlei wijze vercommercialiseerd.